5 spółek, które wypłacają dywidendy od 10+ lat

25.06.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan
dywidendy

Inwestorzy kupujący amerykańskie spółki dywidendowe prawdopodobnie znają pojęcie dywidendowy arystokrata. To spółka, która wypłaca od co najmniej 25 lat rosnące co roku dywidendy. Takich spółek na dzień dzisiejszy za oceanem jest 68. Na polskiej giełdzie w zasadzie nie występują. Są jednak spółki, które można nazwać dywidendowymi zdobywcami.

Dywidendowi zdobywcy na polskiej giełdzie

Termin jest tłumaczeniem angielskiego Dividend Achievers. To spółki, które mają historię min. 10 lat wypłacania rosnącej dywidendy. Jest ich znacznie więcej niż arystokratów. Na liście amerykańskich zdobywców mamy prawie 300 podmiotów

Na GPW musimy jednak nieco zmodyfikować parametry brzegowe. Nie ma bowiem problemu za znalezieniem spółki, która regularnie od min. dekady wpłaca dywidendę. Niestety sporo z nich nie spełnia jednocześnie warunku wyższej dywidendy w każdym roku. W przypadku większości polskich spółek dywidendowych musimy iść na kompromis. Dziś przyjrzymy się 5 spółkom dywidendowym, które co najmniej 10 lat wypłacają dywidendy.

1. IMS

Spółka wypłaca dywidendę regularnie od 12 lat.

Polityka dywidendowa

Począwszy od dywidendy za 2024 rok, Spółka wypłacać będzie corocznie zaliczkę na poczet dywidendy. Zaliczka wypłacana będzie w listopadzie lub grudniu roku obrotowego, którego dywidenda dotyczy, a reszta kwoty dywidendy wypłacana będzie w maju lub czerwcu kolejnego roku kalendarzowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, którego dywidenda dotyczy. Tym samym transfer środków z tytułu dywidendy będzie dokonywał się do Akcjonariuszy Spółki w regularnych, ok. półrocznych odstępach. Jednocześnie Zarząd informuje, że zaliczka stanowić będzie ok. 30% – 60% przewidywanej kwoty dywidendy za cały rok obrotowy.

Od roku obrotowego 2024 polityka dywidendowa stanowi o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 75% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

IMS dywidenda 2024

W 2024 roku IMS wypłacił rekordową dywidendę za 2023 rok.

Akcjonariusze IMS zaksięgowali 28 gr na akcję, przy czym spółka musiała użyć kapitału zapasowego. Nie podoba mi się się jednak wskaźnik wypłaty na poziomie ok. 100%. Mimo, że wypłata dywidendy w tym roku była niższa niż przepływy operacyjne, to jednak naruszyła zasoby gotówkowe spółki.

2. Sonel

Sonel jest producentem przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Spółka zajmuje się produkują m.in. mierników wielofunkcyjnych, mierników małych rezystancji oraz testerów kolejności faz.

Spółka wypłaca regularnie dywidendy od 15 lat.

Polityka dywidendowa

Spółka nie posiada szczególnej polityki dywidendowej, regularnie wypłaca dywidendę w wysokości od 20 % do 80 % zysku netto. Wysokość wypłaty uzasadniona jest od poziomu planowanych nakładów inwestycyjnych.

Sonel dywidenda 2024

Spółka wypłaci w 2024 roku drugą co do wielkości dywidendę w swojej historii – 70 gr na akcję, przy czym nie ruszy kapitału zapasowego. Wypłata będzie 20 sierpnia, a akcje musisz kupić najpóźniej 23 lipca 2024.

Sonel wypłaci dywidendę przy bezpiecznym wskaźniku wypłaty ok. 58%. Dywidenda jest zabezpieczona przepływami operacyjnymi, a wypłata nie narusza zasobów gotówkowych. To znacznie bezpieczniejsza sytuacja niż w przypadku IMS. Prognozy zysku netto sugerują 2-cyfrowy wzrost w 2024 i 2025 roku. To oznacza, że przyszłoroczna wypłata dywidendy (za 2024 rok) możemy być wyższa.

Zobacz:  Monolithic Power Systems (MPWR) rośnie na fali boomu na AI

3. GPW

Operator polskiej giełdy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest krajową giełdą instrumentów finansowych. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta GPW obejmuje ponadto obrót instrumentami pochodnymi i strukturyzowanymi, sprzedaż danych oraz inne usługi. W ramach Grupy prowadzony jest także rynek towarowy.

Spółka wypłaca regularnie dywidendy od 14 lat.

Polityka dywidendowa

W trakcie obowiązywania strategii na lata 2023-2027, intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie 60-80 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy.

Gdy spółka przedstawiała nową strategię w 2023 roku, założyła zakłada m.in. średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł.

GPW dywidenda 2024

Za 2023 rok spółka GPW wypłaci dywidendę w wysokości 3 zł na akcję. Aby załapać się na tegoroczną wypłatę, musimy kupić akcje najpóźniej na sesji 22 lipca. Spółka wypłaci dywidendę przy dość wysokim wskaźniku wypłaty ok. 81%. Przychody operacyjne są wyższe, ale wypłata naruszy zasoby gotówkowe spółki.

Prognozy niestety nie pokazują na tyle dużego wzrostu zysku netto w 2024 i 2025 roku, by można było liczyć na większą dywidendę w przyszłości.

4. Asseco BS

Asseco Business Solutions specjalizuje się w produkcji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw. Oferta spółki obejmuje rozwiązania wspomagające procesy biznesowe w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, aplikacje mobilne pozwalające na zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych, programy wspierające pracę w obszarze Human Resources, systemy do obsługi transakcji faktoringowych, platformy wymiany danych handlowych oraz aplikacje do zarządzania małą firmą. Spółka działa zarówno w Polsce, jak i w krajach Zachodniej, Środkowej oraz Wschodniej Europy.

Polityka dywidendowa

Spółka zamierza wypłacać ok. 80% zysku w ramach dywidendy.

Asseco BS dywidenda 2024

W dniu 29 lutego 2024 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej spółki, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,60 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2023 przeznaczona na dywidendę wynosi 86 887 301,80 zł. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 142 896,42 zł rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy – czytamy w komunikacie.

Jeśli chcesz załapać się na tegoroczną wypłatę, trzeba kupić akcje najpóźniej 3 lipca. Wskaźnik wypłaty jest niebezpiecznie wysoki, bo ponad 90%. Na szczęście wypłata jest zabezpieczona zasobami gotówkowymi i przepływami operacyjnymi. Przyszłoroczna dywidenda (za 2024 rok) może być nawet wyższa. Spółka ma bowiem wypracować zysk netto wyższy o 17% w stosunku do 2023 roku. Proporcjonalny wzrost dywidendy oznaczałby wtedy wypłatę ponad 3 zł na akcję.

5. Oponeo.pl

Oponeo.pl jest internetowym dystrybutorem opon, felg i innych produktów motoryzacyjnych. Spółka prowadzi także inne e-sklepy oraz portale branżowe m.in. oponeo.com, opony.com czy elektroda.pl. Spółka posiada także zagraniczne wersje portalu dostępne w większości języków europejskich.

W I kwartale 2024 roku Grupa OPONEO.PL uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 336 951 tys. zł wobec 292 188 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost przychodów o 15,3%. Wynik netto za I kwartał 2024 roku wyniósł 1 259 tys. zł wobec -3 607 tys. zł straty netto w I kwartale 2023 roku.

Zobacz:  X-TRADE BROKERS (XTB) - zakaz reklamy w Hiszpanii przecenia akcje

W kolejnych kwartałach 2024 roku Grupa OPONEO.PL zamierza kontynuować dotychczasową strategię rozwoju. Zakłada ona m.in.:

  • umacnianie pozycji lidera internetowej sprzedaży opon w kraju oraz optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych za pośrednictwem funkcjonujących sklepów internetowych,
  • rozwój sprzedaży rowerów oraz części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem spółki zależnej Dadelo S.A.,
  • optymalizację sprzedaży spółki zależnej Rotopino.pl S.A.,
  • udoskonalanie procesów logistycznych, w tym rozpoczęcie automatyzacji procesów przyjęcia towarów.

Polityka dywidendowa

Zgodnie z przyjętą Polityką dywidendową Zarząd OPONEO.PL S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto za dany rok obrotowy. Uchwalona Polityka zakłada również, że Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (tzw. dywidendę zaliczkową), jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje Statut.

Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Oponeo.pl dywidenda 2024

W 2024 spółka wypłaciła rekordowo wysoką dywidendę. Jest wyższa o 150% od wypłaconej w 2023 roku i wyniosła 5 zł na akcję, co dało stopę dywidendy 6,5%. Jednak stało się to przy rekordowy wskaźniku wypłaty ponad 100%. Aby wypłacił tak duża dywidendę, spółka naruszyła zasoby gotówkowe, ale na szczęście wypłata ma pokrycie w przepływach pieniężnych.

Niestety za 2024 rok prognoza zakłada spadek zysku netto ok. 10%. Biorąc pod uwagę wyśrubowany wskaźnik wypłaty, przyszłoroczna dywidendy może być niższa niż w 2024 roku. Alternatywnie spółka sięgnie do kapitału zapasowego w celu utrzymania dywidendy na poziomie min. 5 zł, choć w całej historii wypłacania dywidend tego nie zrobiła.

Podsumowanie

Żadna z tych 5 spółek nie jest moim zdaniem optymalnym wyborem do portfela dywidendowego. Każda ma jakieś wady. Przykładowo IMS jako jedyna z 5 ma prognozę ceny docelowej ok. 16% powyżej aktualnego kursu w kolejnych 12 miesiącach. Jednak sporządził ją zaledwie 1 analityk, dlatego podchodzę do niej z dużą rozerwą. IMS ma jednak 2-cyfrową prognozę zysku netto w latach 2024-2026. Pod tym względem dobrze wypada również Asseco.

Dla Sonel nie ma prognozy ceny docelowej. Prognozy zysku zakładają wzrost, ale znów mamy tylko projekcję 1 analityka. Dywidenda jest regularnie wypłacana, ale spółce zdarza się ją obcinać. GPW wypłaca solidne dywidendy, ale prognoza zysku netto mnie nie przekonuje. Rok 2024 ma być nieco słabszy od poprzedniego.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.03.2024 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +82% / Emerytalny +175% / Dywidendowy +84%
TOP 5 spółek: Shell +196% / Rokita +179% / DOM +136% / PEO +151% / AMD +117%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.