Jak bardzo przegrzana jest nVidia?

21.06.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Rok 2023 z pewnością zapamiętamy jako czas boomu na wszystko, co związane z A.I. Jedną z największych bohaterek tego trendu stała się nVidia, której karty graficzne doskonale wspierają algorytmy sztucznej inteligencji. Nazwa spółki przewija się przez wszystkie media. Zwykle nie podążamy za tłumem i nie poddajemy się euforii, ale kupiliśmy do edukacyjnego portfela emerytalnego te akcje. Na naszą obronę napiszę, że pozycje otworzyliśmy przy kursie 159$ za akcję. W tym momencie akcje nVidia kosztują 438$ i od początku 2023 roku wzrosły ok. 200%. W naszym portfelu edukacyjnym całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem zmiany kursu dolara to 147%, bowiem pozycja została zajęta w PLN.

Pytanie, które zadają sobie wszyscy obserwatorzy i uczestnicy rynku kapitałowego, to czy i jak bardzo akcje spółki są przeszacowane. Spróbuje to ocenić na bazie ogólnodostępnych informacji.

Kurs nVidia powyżej mediany?

Dość często korzystamy z serwisu Gurufocus, by przyjrzeć się fundamentom spółek – głównie amerykańskich. Serwis na stronie z podsumowaniem każdej spółki ma taki ciekawy wykres. Wykres pokazuje kurs spółki względem wyceny, którą sporządza sobie serwis. Do tego dołożone są odchylenia względem tej średniej – tak to przynajmniej rozumiem. Przypomina mi to trochę wstęgę Bollingera w analizie technicznej. Strefa zielona poniżej średniej to niedowartościowanie, a strefa czerwona to przewartościowanie akcji.

Wycena akcji Nvidia
Wycena akcji Nvidia

Kiedy kupowaliśmy akcje do portfela edukacyjnego w listopadzie 2022, cena akcji była poniżej mediany w zielonej strefie. Dyskonto względem wyceny GF było na poziomie ok. 41%. Wygląda na to, że jest to pewien margines bezpieczeństwa w przypadku powrotu kursu do tej średniej. Oczywiście nie zakładam, że tak się stanie, bo tego nie wiem i nie mam jak ocenić prawdopodobieństwa takiego zdarzenia. Wiem tyle, że silny trend wzrostowy ma tendencję do kontynuacji. W przypadku nVidia i A.I. obowiązujące modele wyceny mogą się nie sprawdzić. Nikt bowiem nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, jak będzie się skalował w przyszłości ten biznes.

Aktualnie wykres pokazuje nam przeszacowanie kursu akcji względem średniej aż o 80%. Zgodnie z prognozami przychodów i EPS (zysk na akcję) spółka będzie się bardzo dynamicznie rozwijać – wzrost przychodów ok. 30% w kolejnych latach i EPS ok. 24%. To są bardzo wysokie dynamiki. Szczególnie robią wrażenie na tle kondycji całej gospodarki w 2023 roku. Zakładam, że sporządzający je analitycy uwzględnili trudną sytuację gospodarczą i czynniki ryzyka obecne na rynku, a dotykające każdy podmiot niezależnie od branży.

Patrząc jeszcze na wykres, można zauważyć dynamiczny oczekiwany wzrost średniej wyceny spółki. Prawdopodobna jest sytuacja, w której kurs akcji po prostu zaliczy trend boczny, co schłodzi wskaźniki techniczne oraz pozwoli przychodom/zyskom niejako dogonić ostatnią zwyżkę ceny akcji.

Wartość wewnętrzna nVidia

Jeśli mamy do dyspozycji długoterminowe prognozy EPS dla spółki, możemy spróbować policzyć sobie wartość wewnętrzną na dostawie przyszłych przepływów pieniężnych. Taka kalkulacja nie spełnia wszystkich kryteriów metody DCF. Pozwala mniej więcej oszacować położenie ceny względem bieżącej wartości akcji, zmierzonej jej przyszłym potencjałem do generowania zysków. Do takiej prostej kalkulacji użyję arkusza Excel, który znajdziesz za darmo na tej stronie.

Do obliczeń przyjmę następujące założenia:

  • wzrost EPS przez pierwsze 5 lat: 24%
  • wzrost EPS przez kolejne 5 lat: 20%
  • EPS (TTM): 1,92$
  • stopa dyskontowa: 10%*
  • wskaźnik C/Z (P/E): 25**

* Stopę dyskontową wziąłem z serwisu GF. Można sobie tam sprawdzić metodologię jej liczenia: stopa dyskontowa
** Mediana dla sektora, w którym działa nVidia.

Wstawiając dane do arkusza, otrzymujemy wartość wewnętrzną spółki:

Model wyceny dla akcji Nvidia
Model wyceny dla akcji Nvidia

 

Mamy 3 potencjalne scenariusze. Dla przyjętych parametrów wychodzi cena akcji 149$. W wariancie optymistyczny (dynamika wzrostu EPS przez cały okres 24%) arkusz pokazuje kurs ok. 168$. To powyżej ceny zakupu do naszego portfela edukacyjnego, ale nadal znacznie poniżej aktualnego kursu. Wariant pesymistyczny to cena 110$.

Podsumowanie

Niezależnie, jak sobie będziemy liczyć potencjalną wartość nVidia, kurs jest bardzo wysoko względem generowanych przez spółkę przychodów/zysków i względem średnich dla sektora wartości. To z mojego doświadczenia będzie miało swoje implikacje. Trudno zakładać dalszy nieprzerwany wzrost bez jakiejś realizacji zysków i wymiany kapitału na spółce. Z drugiej strony mamy wciąż niezbadany potencjał A.I. do generowania zysków. Pytanie, na które każdy inwestor powinien odpowiedzieć we własnym zakresie, to czy aktualne metody wyceny są prawidłowe do oceny tych akcji oraz ile jest skłonny zapłacić za 1$ przychodów/zysków nVidia.