Kalkulator WACC to przydatne narzędzie do analizy finansowej

05.03.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Bartek Bohdan

Dobrze zrobiona analiza fundamentalna jest podstawą każdej decyzji inwestycyjnej, jeśli zamierzamy inwestować w akcje i fundusze REIT. Jest szczególnie istotna przy spółkach dywidendowych. Pozwala sprawdzić, czy spółka ma potencjał do dalszej wypłaty i podnoszenia dywidendy. Jednym z elementów skutecznej analizy fundamentalnej jest policzenie wartości wewnętrznej (DCF). Aby to zrobić, musimy znać WACC, czyli inaczej stopę dyskontową. Przyda się kalkulator WACC i właśnie takie narzędzie się pojawiło.

Co to jest WACC?

Rozwiniecie skrótu to średni ważony koszt kapitału. Wskaźnik ten może samodzielnie podlegać interpretacji lub być jedną ze zmiennych w bardziej szczegółowych analizach atrakcyjności (rentowności) inwestycji. Wskaźnik ten mówi o tym, jaki jest średni koszt kapitału, jaki został zaangażowany w finansowanie inwestycji w danej firmie. Upraszczając pokazuje, ile spółkę kosztuje finansowanie działalności.

W przypadku inwestowania w akcje spółki giełdowej najczęściej spotkasz się z tym wskaźnikiem przy wyznaczaniu stopy dyskonta przy stosowaniu metod oceny projektów inwestycyjnych opartych na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (np. metoda DCF). W praktyce najczęściej inwestorzy przyjmują WACC jako stopę dyskonta dla uproszczenia analizy. Warto pamiętać, że skuteczna analiza finansowa nie oznacza aptekarskiej dokładności. Chodzi o sprawdzenie, czy wartość spółki jest poniżej lub powyżej ceny rynkowej i jak duża jest różnica.

Jak policzyć WACC?

Liczenie stopy dyskontowej (WACC) jest dość skomplikowanym procesem – na pewno czasochłonnym. Najlepiej korzystać z gotowych rozwiązań. Do tej pory w przypadku polskich spółek giełdowych przyjmowałem średnią stopę dyskontową 10%. Czasem udało mi się dotrzeć do upublicznionych rekomendacji biur maklerskich dla konkretnej spółki. Jeśli była tam kalkulacja DCF, to podana była też stopa dyskontowa i/lub WACC.

Na szczęście z pomocą przyszedł serwis Gurufocus i udostępnił nam kalkulator WACC. Dla mnie to super ważna informacja, bo WACC wykorzystuję do obliczenia wartości wewnętrznej w naszym arkuszu Excel do oceny kondycji finansowej spółki (REIT). Arkusz jest elementem kursu inwestowania LTTM 3.0.

Serwis pozwala za pomocą wspomnianego narzędzia policzyć WACC również dla polskich spółek. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki skrót nazwy spółki i wybrać właściwy rynek. Wygląda to jak poniżej dla spółki TEXT:

Kalkulator WACC - przykład TEXT
Kalkulator WACC – przykład TEXT

Dla TXT stopa dyskontowa wynosi ok. 8%. Można również sprawdzić, jak zmieni się parametr przy zmianie danych wejściowych. Możemy manipulować następującymi zmiennymi:

  1. Kapitał spółki – to wartość, którą znajdziemy w sprawozdaniach finansowych (w mln).
  2. Stopa wolna od ryzyka – w praktyce to oprocentowanie obligacji skarbowych (np. 10-latek).
  3. Beta – Współczynnik beta jest miarą ryzyka inwestycji w kontekście rynku finansowego. Jest to wskaźnik statystyczny, który mierzy, jak zmienia się cena lub wartość danego instrumentu finansowego w stosunku do zmian ogólnego rynku. W praktyce beta odzwierciedla wrażliwość inwestycji na zmiany występujące na rynku.
  4. Premia za ryzyko – to oczekiwana stopa zwrotu rynku (inwestycji) pomniejszona o stopę wolną od ryzyka (punkt 2).

Warto w tym miejscu szybko omówić współczynnik beta.

Co to jest współczynnik beta?

Wartość beta jest zwykle obliczana dla akcji lub funduszy inwestycyjnych i porównuje się je do wskaźnika rynkowego, takiego jak indeks giełdowy.

  • Beta wynosi 1 – inwestycja ma taką samą zmienność jak rynek.
  • Beta > 1 – większa zmienność w porównaniu do rynku, co oznacza, że inwestycja ma większe ryzyko.
  • Beta < 1 – wskazuje na mniejszą zmienność w porównaniu do rynku, co oznacza mniejsze ryzyko.

W praktyce inwestorzy wykorzystują współczynnik beta do oceny, jak dana inwestycja może reagować na zmiany rynkowe. Inwestorzy o niższym poziomie tolerancji na ryzyko mogą preferować inwestycje o niższych wartościach beta, które są mniej podatne na zmienność rynku. W praktyce inwestorzy indywidualni rzadko sięgają po współczynnik beta. Jest to raczej domena analityków sporządzających rekomendacje i inwestorów instytucjonalnych.

Przestrzegam jednak przed kierowaniem się betą jako jedynym parametrem do oceny, czy warto kupić dane aktywa na giełdzie. Inne czynniki, takie jak analiza fundamentalna, analiza techniczna, perspektywy rynkowe i indywidualne cele inwestycyjne, również powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Gdzie używam WACC?

Wyliczony przez Gurufocus wskaźnik WACC wykorzystuję do policzenia wartości wewnętrznej spółki (funduszu REIT) w naszym arkuszu do analizy finansowej.

Kalkulacja DCF
Kalkulacja DCF

Wartość WACC wpisujemy w pole Stopa dyskontowa (discount rate) dla wszystkich 3 scenariuszy. Potrzebujemy jeszcze znać:

  • EPS – dostępny bez problemu dla każdej spółki polskiej i zagranicznej.
  • Prognoza EPS – czasem uda się zdobyć 5 lub 10-letnią, ale częściej trzeba zarobić estymację na podstawie prognozy 2-letniej i historycznej dynamiki wzrostu zysku na akcję.
  • Prognozowany C/Z – serwis GF podaje go dla każdej spółki. Dla polskich spółek możesz skorzystać z Bizneradar i w dziale Prognozy (opcja Premium) jest prognozowany C/Z.

Scenariusz optymistyczny jako skrajny odrzucam. Wyliczona wartość wewnętrzna dla scenariusza normalnego i negatywnego (najbardziej prawdopodobny) jest automatycznie wstawiana do zakładki Checklista.  Od razu dostajesz policzone dyskonto lub przewartościowanie względem bieżącej ceny rynkowej.

Autor wpisu: Bartek Bohdan

Współredaktor serwisu inwestora giełdowego PPCG. Aktywny inwestor giełdowy z ponad 12-letnim stażem. Jestem wielkim zwolennikiem inwestycji długoterminowych, budowania dochodu pasywnego z dywidend i procentu składanego. Uważam, że inwestorzy powinny powrócić do źródła, czyli akumulacji najlepszych aktywów. Takie aktywa nie tylko zwiększają wartość w czasie, ale przez dywidendy płacą nam za to, że trzymamy je w portfelu. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z dostępnego adresu e-mail.


Wyniki portfeli edukacyjnych

Całkowite stopy zwrotu (TR) na dzień 31.12.2023 (od początku prowadzenia portfeli) obejmują wzrost kursu akcji i wypłacone dywidendy.

Portfele edukacyjne: Główny +76% / Emerytalny +148% / Dywidendowy +71%
TOP 5 spółek: Shell +185% / Rokita +164% / DOM +105% PEO +112% NVIDIA +170%Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.